Årsmöte 2011

Protokoll

Tekniska Föreningen på Tetra Pak

 

Protokoll från Årsmöte 2011 tisdagen den 26 april. kl. 17.00-18.00 i konf.rum Parketten 115 P

 

Närvarande: Stefan Jeppsson, Christer Westesson, Preben Iskov Sörensen, Olof Göstasson och Andreas Mårtensson.  Återbud från Gabor Eötvös, Sune Andersson och Göran Wallén.

 

§ 1 Stefan Jeppsson hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen godkändes. Deltagarna bjöds på kaffe och kaka.

 

§ 2 Stefan Jeppsson utsågs till mötesordförande och Christer Westesson till mötessekreterare.

 

§ 3 Val av Föreningsordförande: Stefan Jeppsson omvaldes.

 

§ 4 Val av Kassör: Gabor Eötvös omvaldes.

 

§ 5 Val av övriga ledamöter. Till sekreterare valdes Preben Iskov Sörensen. Christer Westesson omvaldes som revisor., Olof Göstasson (Besöksansvarig) omvaldes som ledamot. Till suppleant omvaldes Istvan Ulvros. Vår budgetansvarige ledamot Sune Andersson och Göran Wallén hade avböjt omval.

 

§ 6 Inget val till valberedning gjordes. Vi efterlyser frivilliga till valberedningen på hemsidan.

 

§ 7 Ordföranden Stefan Jeppsson informerade om TTF’s historia och föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes. I den nämndes de 8 studiebesök och föredrag som gjordes/hölls under 2010: Dieselhouse Köpenhamn 21 mars, Parikel-acceleratorn i Lund. Föredrag av professor Leif Lönnblad, alla TP inbjudna. 27 april. Segway, fyra biljetter lottades ut och tre medlemmar kunde åka samtidigt den 8 maj. Nordic Sugar (f d Danisco) 20 maj. Autoseum bilmuseum i Simrishamn, den 4 sept. 2010. Teknik på farfars tid (Helsingborg) - 26 sept. Uret i Lunds domkyrka 4 nov.

 

§ 8 Kassören hade lämnat återbud. Han och revisorn gick efter årsmötet igenom ekonomin. Vi hade 31/12-2010 15845,80 i kassan, förra året gick med vinst på 896,60. Årets bidrag från TP är 8000: -, samma som i fjor, för 3 år sedan fick vi 9000: -. Gabor  informerade även om medlemsläget, vi har nu 180 betalande medlemmar, varav ca 10 pensionärer. När medlemskapet var gratis hade vi över 400 medlemmar.

 

§ 9 Revisorn Christer Westesson har efter mötet med Gabor gjort en revisionsberättelse som avslutas med:” Därför tillstyrker jag Att Resultaträkning och balansräkning fastställs och att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.” Så var även årsmötets mening.

 

§ 10 Medlemsavgiften för 2012: Styrelsen godkände oförändrad avgift 40: -/år. Vi hade en diskussion om vad vi skulle kunna göra om vi hade mer pengar.

 

§ 11 Kommande aktiviteter. Deltagarna informerades om dagsläget för kommande studiebesök, planerat inom närmaste tiden: Uppåkra. ca 4 studiebesök på olika platser och hos samlare, avgift ca 200 kr. LTH nästa generation bilmotorer Bengt Johansson. Preben informerade om ett eventuellt besök hos Koeningsegg för 2-2500:-/person.

Som kommande studiebesök inom 2-3 åren nämndes (ej förankrat om det går att genomföra):Findus, Felix, Jägersro SVT. Plusenergihuset i Åkarp. Järnvägsvagnar i Malmö. Varv i Landskrona. Lantbruksmaskiner Ystad. Tetra Pak lantbruk. SWEP plattvärmeväxlare. Akzo Nobel, Bona Kemi, Dieselhouse, Ängelholms flygmuseum, Örtofta, Kronetorpsmöllan, Oxie, Planetariet. Malmö uppfinnareförening, ICA handlare i Hörby som har installerat en stor solvärmeanläggning (Sveriges största?), Wrexham, Citytunneln driftcentralen, Eon gasturbin-kraftverket, TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, Staffanstorp traktormuseum, Watreco, Zoegas, Engelholms glass. Mikael Jönsson på Technical Service, kan arrangera ett studiebesök på de arkeologiska utgrävningarna i Uppåkra.

 

§ 12 Övrigt: P.g.a. att Ann Margreth Hallberg vill ha verksamhetsberättelse i augusti varje år, beslöts att förlänga detta verksamhetsår till 31 juli 2012. Årsmöte och verksamhetsberättelse kommer därmed att sammanfalla.

Stefan informerade om Hemsidan. Alla uppmanas att tänka till och komma med nya förslag till klur och studiebesök.

Olof har köpt en 3-D kamera med väska till TTF. Årsmötet godkände formulär för utlåning.

CW skall inköpa 4 Segwayturer på Bjud.nu’s auktion.

 

§ 13 Årsmötet avslutades. Vi bestämde ingen ny datum för nästa styrelsemöte.

 

Vid protokollet

 

................................

Christer Westesson

 

Utgifter 2010

Post Referens Datum Inkomst Utgift Saldo
1 Ingående saldo PlusGiro 2010-01-07     14949,20
2 Årsavgift Plusgiro 2010-01-07   450,00 14499,20
3 Girering via kuvert 2010-01-07   9,00 14490,20
4 Månadsavgift Plusgiro 2010-01-07   55,00 14435,20
5 Medlemsavgift Kaj Karlsson 2010-01-08 40,00   14475,20
6 Tidningsprenumeration 2010-01-11   99,00 14376,20
7 Skatteverket / Slutlig skatt 2010-01-11   2072,00 12304,20
8 Ersättning till Christer Westesson / Segway 2010-01-18   1200,00 11104,20
9 Tidningsprenumeration 2010-01-26   119,00 10985,20
10 Girering via kuvert 2010-02-03   9,00 10976,20
11 Månadsavgift Plusgiro 2010-02-03   55,00 10921,20
12 Tidningsprenumeration /Allt om vetenskap 2010-02-17   140,00 10781,20
13 Verksamhetsbidrag från Tetra Pak 2010-02-23 8000,00   18781,20
14 Medlemsavgifter 2010-03-02 6200,00   24981,20
15 Girering via kuvert 2010-03-04   3,00 24978,20
16 Månadsavgift Plusgiro 2010-03-04   55,00 24923,20
17 Tidningsprenumeration  2010-03-15   267,60 24655,60
18 Girering via kuvert 2010-04-07   3,00 24652,60
19 Månadsavgift Plusgiro 2010-04-07   55,00 24597,60
20 Tidningsprenumeration 2010-04-13   199,00 24398,60
21 Inbetalning 2010-04-28 80,00   24478,60
22 Girering via kuvert 2010-05-05   3,00 24475,60
23 Månadsavgift Plusgiro 2010-05-05   55,00 24420,60
24 Inbetalning 2010-05-26 120,00   24540,60
25 Medlemsavgift Christer Westesson 2010-06-01 40,00   24580,60
26 Medlemsavgift Rolf Gustavsson 2010-06-01 40,00   24620,60
27 Återbetalning från Skatteverket 2010-06-03 2072,00   26692,60
28 Månadsavgift Plusgiro 2010-06-03   55,00 26637,60
29 Föredrag av Leif Lönnblad 2010-06-10   6250,00 20387,60
30 Ersättning till Stefan Jeppsson (1:a försök) 2010-06-10   1076,70 19310,90
31 Retur från Sparbanken Finn pga teknisk fel ! 2010-06-11 1076,70   20387,60
32 Tidningsprenumeration / PC Tidningen 2010-06-24   267,60 20120,00
33 Ersättning till Stefan Jeppsson (2:a försök) 2010-06-28   1076,70 19043,30
34 Retur från Sparbanken Finn pga teknisk fel ! 2010-06-29 1076,70   20120,00
35 Tidningsprenumeration / PC Tidningen 2010-07-02   267,60 19852,40
36 Bankgiroavgift 2010-07-05   1,50 19850,90
37 Tidningsprenumeration / PC för Alla 2010-08-29   695,00 19155,90
38 Bankgiroavgift 2010-09-03   1,50 19154,40
39 Medlemsavgifter   80,00   19234,40
40 Tidningsprenumeration / Aktuell FoU 2010-10-26   199,00 19035,40
41 Ersättning till Stefan Jeppsson 2010-11-04   1724,00 17311,40
42 Tidningsprenumeration / PC Tidningen 2010-11-06   275,60 17035,80
43 Ersättning till Stefan Jeppsson 2010-11-27   1190,00 15845,80
  Utgående saldo 2010-12-31     15845,80

 

Revisorns berättelse

Revisionsberättelse

 

 

 

Till Årsmötet 26 april 2011 för Tekniska Föreningen på Tetra Pak®.

 

Undertecknad revisor har granskat räkenskaperna för Tekniska Föreningen på Tetra Pak® för räkenskapsåret/verksamhetsåret 2010-01-01---2010-12-31. Jag har tagit del av protokoll och övriga handlingar av betydelse för föreningens ekonomi och förvaltning och vidtagit de granskningsåtgärder som jag har ansett erforderliga.

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med normal redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de till mig överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller inven­tering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess ange­lägenheter.

 

Därför tillstyrker jag

 

att                  Resultaträkning och balansräkning fastställs och

att                  Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 

Lund 2011-04-26 

 

 

…………………………

Christer Westesson

Sarvgränd 2 F

216 12 Limhamn

tel. 040-155393