TTF

Protokoll årsmöte 1 april 2009

Tekniska Föreningen på Tetra Pak

Protokoll från Årsmöte 2009 torsdagen den 1 april. kl. 17.00 i konf.rum 115PHyllan:262 Poppe

Närvarande: Stefan Jeppsson, Christer Westesson, Sune Andersson, Gabor Eötvös, Olof Göstasson, Göran Wallén. Återbud från Torben Bohn.

§ 1 Stefan Jeppsson hälsade välkommen, dagordningen godkändes. Eftersom alla deltagarna kände varandra behövdes ingen presentation i år.

§ 2 Stefan Jeppsson utsågs till mötesordförande och Christer Westesson till mötessekreterare.

§ 3  Ordföranden  Stefan Jeppsson föredrog verksamhetsberättelsen. Han informerade även om TTF´s historia från starten 1984. Verksamhetsberättelsen godkändes och Stefan lovade att komplettera den med höstens senaste studiebesök. Vi beslöt att Årsmötesprotokollet skall publiceras på hemsidan samt att detta och en mer detaljerad verksamhetsberättelse skall sändas till Ann Margreth Hallberg.

§ 4  Kassören Gabor Eötvös föredrog det ekonomiska läget. Vi har nu 20722:70 i kassan, förra året gick med vinst på 821:50. Årets bidrag från TP är 8000:-, i fjol fick vi 9000:-. Han gjorde även jämförelser med bidrag från TP till andra föreningar, t.ex. med Fotoklubben som har 150 medlemmar. Han inf. Även om medlemsläget, vi har nu 167 betalande medlemmar, varav 15 pensionärer. När medlemskapet var gratis hade vi över 400 medlemmar.

§ 5  Revisorn Christer Westesson läste upp revisionsberättelsen som avslutades med:” Därför tillstyrker jag Att Resultaträkning och balansräkning fastställs och att  Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.” Så var även årsmötets mening.

§ 6 Val av Föreningsordförande: Stefan Jeppsson omvaldes.

§ 7 Val av Kassör: Gabor Eötvös omvaldes.

§ 8 Val av övriga sekreterare. Christer Westesson  omvaldes som revisor. Sune Andersson (Budgetansvarig) och Olof Göstasson (Besöksansvarig) omvaldes som ledamöter. Till ny ledamot valdes Göran Wallén. Vi hittade ingen ny sekreterare utan får försöka med roterande sekreterare.

§ 9 Inget val till valberedning gjordes. Vi efterlyser frivilliga på hemsidan.

§ 10 Medlemsavgiften för 2010: Styrelsen godkände oförändra avgift, 40:-/år. Vi hade en längre diskussion om vad vi skulle kunna göra om vi hade mer pengar. Vi hade då haft möjlighet att betala avgifter för att som förening gå med i bl.a. Skånska Ing. föreningen och i Malmö Uppfinnarförening. Nu subventionerar vi medlemskap där med 50% för ett mindre antal medlemmar. Vi hade haft rår med miljövänliga bussresor till studiebesök längre bort. Vi hade kunnat samarbeta med andra företags tekniska föreningar och kunnat hjälpt TP att skapa ett industrimuseum. Mycket teknikhistoria går förlorad med varje tekniker som går i pension.

§ 11 Kommande aktiviteter. Deltagarna informerades om dagsläget för kommande studiebesök t.ex. 3-d film på Spegeln. Medlemmarnas önskelista har uppdaterats. Gabor inf. om ett studiebesök på Watreko när de flyttat till Hässleholm. Se deras hemsida www.watreco.com 23 st. har hittills anmält sig till studiebesöket hos Söderströms. Som nya önskemål nämndes Segway, Svendinos bil o flygmuseum, Volvo lastbilar, Grimeton, Sveriges järnvägsmuseum i Ängelholm, Frasses musikmuseum, Autoseum i Simrishamn, se www.autoseun.se  och motorvägsbygget vid TP.

§ 12 Övrigt:
a/ Stefan Jeppsson informerade om Hemsidan. Även i fortsättningen blir det ett ”klur” i månaden, men inga diplom kommer att utdelas.

b/Alla uppmanas att tänka till och komma med nya förslag till studiebesök.
c/ Vi skulle beröva någon PR ansvarig.
d/ Medlemmarna bör uppmanas att uppdatera sina connectuppgifter så att våra utsändninga kommer rätt.
e/ Följande info om TTF på Orbis lämnades:
 * Orbis
 * I sök fältet längst upp till höger på Orbis sidan, skriver man TTF
 * Det första sök svaret man får är en förteckning över föreningar på Tetra Pak
 * Längst ner finns TTF
 * Länken skrivs som blocked:, men klipper man bort det fungerar länken helt OK!

http://neworbis.tetrapak.com/irj/portal/doc?docRid=%2ftpgrphome%2fLund%2fLund%2fForeningar%2f1127754048108.lpt%2f1127754048108.lpt&rolesNav=true&oldNN=home

§ 13 Årsmötet avslutades. Vi bestämde ingen ny datum för nästa styrelsemöte.


 

Vid protokollet

................................

Christer Westesson


Christer Westesson, Gabor Eötvös, Olof Göstasson

Stefan Jeppsson, Göran Wallén, Sune Andersson

 

 

Revisionsberättelse

 

Till Årsmötet 9 april 2008 för Tekniska Föreningen på Tetra Pak®.

 

Undertecknad revisor har granskat räkenskaperna för Tekniska Föreningen på Tetra Pak® för räkenskapsåret/verksamhetsåret 2007-01-01-2007-12-31. Jag har tagit del av protokoll och övriga handlingar av betydelse för föreningens ekonomi och förvaltning och vidtagit de granskningsåtgärder som jag har ansett erforderliga.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med normal redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande de till mig överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter.

Därför tillstyrker jag

att     Resultaträkning och balansräkning fastställs och
att     Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


 

Lund 2008-04-09 


 

…………………………
Christer Westesson
Sarvgränd 2 F
216 12 Limhamn
tel. 040-155393

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Tetra Paks Tekniska Förening för 2008

 

Föreningen hade fem styrelsemöten.

 Årsmötet hölls den 9 april 2008.

 

Man valde att gå ur Skånska Ingenjörsklubben, SIK, som grupp. Den enskilde får själv söka medlemskap i SIK, och få ersättning med hälften från Tetra Paks Tekniska Förening (TTF).

Detsamma gäller medlemskap i Malmö Uppfinnareförening (MUFF).

 

Studiebesök under 2008:

 

Öresundverket 16 jan.

Höganäs metallpulvertillverkning. Utflykt i SIK´s regi. 16 sept.

Malmö Stadsteater. 16 okt.

Industriplast, Malmö. 4 nov.

 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vi har fyllt 1,5 Gbyte av 10.

 

Planerade verksamheter under 2009:

Ängelholms Flygmuseum

Turning Torso

Bunkerbesök Kulladal (hemvärnet).

Söderströms bilar (bilhall och museum)

Dieselmotormuseum Köpenhamn

Teknik på Farfars vis, Helsingborg

Spegeln, 3D-bio

Bilmuseet Helsingör

 

Utbyte/samarbete med Trelleborgs Tekniska Förening

 

Ekonomisk rapport

 

 

Resultat och Balansräkning för Tetra Pak Tekniska Förening  2008  
         
Post Referens Datum Inkomst Utgift Saldo
1 Ingående Saldo PlusGiro, Totalt 2007-12-05 6582,20   6582,20
2 Girering via kuvert  (2007-12) 2008-01-04   2,50 6579,70
3 Månadspris, PlusGiro  (2007-12) 2008-01-04   35,00 6544,70
4 Årsavgift, PlusGiro 2008-01-04   400,00 6144,70
5 Ersättning till Gabor Eötvös 2008-01-18   860,00 5284,70
6 Verksamhetsbidrag från Tetra Pak 2008-01-31 9000,00   14284,70
7 Återbetalning från Datasmeden 2008-02-01 720,00   15004,70
8 Månadspris, PlusGiro 2008-02-05   35,00 14969,70
9 Kontourdarag nr. 6 från Plusgiro saknas ! 2008-02-27   200,00 14769,70
10 Medlemsavgifter (136 st) 2008-03-04 5440,00   20209,70
11 Månadsavgift,PlusGiro 2008-03-05   35,00 20174,70
12 Girering via kuvert 2008-03-05   3,00 20171,70
13 Månadsavgift, PlusGiro 2008-04-03   35,00 20136,70
14 Avgift Utlandsbetalning     2008-04-03   60,00 20076,70
15 Månadsavgift, Plusgiro 2008-05-   35,00 20041,70
16 Månadsavgift, Plusgiro 2008-06-26   35,00 20006,70
17 Ersättning till Stefan Jeppsson 2008-06-26   322,00 19684,70
18 Girering via kuvert 2008-07-03   3,00 19681,70
19 Girering via kuvert 2008-07-03   35,00 19646,70
20 Månadsavgift, Plusgiro 2008-08-05   35,00 19611,70
21 Månadsavgift, Plusgiro 2008-09-03   35,00 19576,70
22 Månadsavgift, Plusgiro 2008-10-03   35,00 19541,70
23 Medlemsavgifter (Kaj Holm/Kaj Karlsson) 2008-11-18 120,00   19626,70
24 Medlemsavgifter /Göran Harrysson 2008-12-02 40,00   19666,70
25 Månadsavgift, Plusgiro 2008-12-03   35,00 19631,70
26 Studiebesök / Turning T. (24 deltagare) 2008-12-08 2400,00   22031,70
27 Bankgiroavgift / Datasmeden 2008-12-29   80,00 21951,70
28 Betalning av faktura till Datasmeden 2008-12-29   708,00 21243,70
29 Betalning av faktura till HSB / studiebesök 2008-12-30   12344,00 8899,70
30 Ersättning till Stefan Jeppsson 2008-12-30   1496,00 7403,70
  Utgående saldo: 2008-12-31     7403,70
           
         
Resultaträkning  2008        
Intäkter:        
Ingående saldo Plusgiro 080101 6582,20   6582,20  
Medlemsavgifter 5600,00   5600,00  
Verksamhetsbidrag från Tetra Pak 9000,00   9000,00  
Återbetalning från Datasmeden 720,00   720,00  
Deltagaravgift / HSB studiebesök 2400,00   2400,00  
Summa intäkter: 24302,20   24302,20  
         
Kostnader:        
Avgift till Plusgiro 2008 1088,50      
Bankgiroavgift 80,00      
Avgift till Datasmeden / Webhotel 708,00      
Ersättning till Stefan Jeppson 1818,00      
Ersättning till Gabor Eötvös 860,00      
Studiebesök / Turning Torso 12344,00      
Summa kostnader: 16898,50   16898,50  
Nettoresultat:           24302,20 - 16898,50 =                                                                                                                                   7403,70  
         
Balansräkning  2008        
Tillgångar: Skulder / Kapital:    
Bankmedel                       7403,70 Eget kapital     7403,70  
Summa                             7403,70 Summa   7403,70  
         
Årets vinst:            7403,70 - 6582,20 =      821,50