TTF

Tekniska Föreningen på Tetra Pak

Protokoll från Årsmöte 2010 torsdagen den 8 april. kl. 17.00 i konf.rum Parketten 115 P

Närvarande: Stefan Jeppsson, Christer Westesson, Istvan Ulvros, Gabor Eötvös, Olof Göstasson. Återbud från Sune Andersson och Göran Wallén.

§ 1 Stefan Jeppsson hälsade välkommen, dagordningen godkändes. Deltagarna bjöds på kaffe och kaka.

§ 2 Stefan Jeppsson utsågs till mötesordförande och Christer Westesson till mötessekreterare.

§ 3 Ordföranden Stefan Jeppsson föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes. I den nämndes de 5 studiebesök som gjordes: Ängelholms Flygmuseum 24/1, Försvarsbunkern i Kulladal 5/3, Söderströms bil 22/4, Ängelholms Glass 13/6 och Sientific Lab Glass i Löberöd 15/10. Vi beslöt att Årsmötes-protokollet skall publiceras på hemsidan samt att detta och en mer detaljerad verksamhetsberättelse avse-ende tiden 1 jan 2010-1 aug 2010 skall sändas till Ann Margreth Hallberg.

§ 4 Kassören Gabor Eötvös föredrog det ekonomiska läget. Vi har nu 24597:60 i kassan, förra året gick med vinst på 7410:50. Årets bidrag från TP är 8000:-, samma som i fjor, i förfjor fick vi 9000:-. Han gjorde även jämförelser med bidrag från TP till andra föreningar, t.ex. med Foto-klubben som har färre medlemmar. Han informeradeäven om medlemsläget, vi har nu 170 betalande medlemmar, varav ca. 10 pensionärer. Vi har haft nära 400 medlemmar som mest.

§ 5 Revisorn Christer Westesson läste upp revisionsberättelsen som avslutades med:

” Därför tillstyrker jag

Att resultaträkning och balansräkning fastställs och

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.”

Så var även årsmötets mening.

§ 6 Val av Föreningsordförande: Stefan Jeppsson omvaldes.

§ 7 Val av Kassör: Gabor Eötvös omvaldes.

§ 8 Val av övriga: Christer Westesson omvaldes som revisor. Sune Andersson (Budgetansvarig) och Olof Göstasson (Besöksansvarig) omvaldes som ledamöter. Till suppleanter valdes Göran Wallén och Istvan Ulvros. Vi hittade ingen ny sekreterare utan får fortsätta med roterande sekreterare.

§ 9 Inget val till valberedning gjordes. Vi efterlyser frivilliga på hemsidan. Vi saknar någon som håller i data-delen.

§ 10 Medlemsavgiften för 2011: Styrelsen godkände oförändrad avgift 40:-/år. Vi hade en diskussion om vad vi skulle kunna göra om vi hade mer pengar. Vi hade då haft möjlighet att betala avgifter för att som förening gå med i bl.a. Skånska Ing. föreningen, Malmö Uppfinnarförening och Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Nu subventionerar vi medlemskap i dessa föreningar med 50% för ett visst antal medlemmar. Med mer pengar hade haft råd med miljövänliga bussresor till studiebesök längre bort. Vi hade kunnat samarbeta med andra företags tekniska föreningar och kunnat hjälpt TP att skapa ett industrimuseum. Mycket teknikhistoria går nu förlorad med varje tekniker som går i pension.

§ 11 Kommande aktiviteter. Deltagarna på årsmötet informerades om dagsläget för kommande studiebesök. Nästa är att Leif Lönnblad från LTH kommer till aulan 313 den 27 april kl 18 och berättar om partikel-accelerator-ringen som ska byggas i Lund. Medlemmarnas önskelista om studiebesök har uppdaterats. Som nya aktiviteter/besök nämndes: Segway-tur (vi utlottade 4 turer som vanns av Stefan Nyborg, Håkan Lejon, Olof Göstasson och Gabor Eötvös), vidare nämndes bilmuseum, Trelleborgs Gummifabrik, Findus, Felix, Danisco, SvT, TV4 och Teknik på farfars tid. En representant från en 3-D fotoklubb i Göteborg kommer och vill visa bilder. Vi erbjuder Fotoklubben att var med att titta och eventuellt sponsra.

§ 12 Övrigt:

a/ Stefan Jeppsson informerade om Hemsidan, Film från besöket på Dieselmotormuseet i Köpenhamn skall läggas på hemsidan.

b/ Alla uppmanas att tänka till och komma med nya förslag till studiebesök.

c/ Vi skulle beröva någon PR ansvarig.

d/ Revisorn undersöker om TTF kan slippa skatt i år.

§ 13 Årsmötet avslutades.

Vi bestämde tisdag 11 maj kl. 12 som datum för nästa styrelsemöte.

 

 

Vid protokollet

................................
Christer Westesson


 

 
Post Referens Datum Inkomst Utgift Saldo
1 Ingående Saldo PlusGiro 2008-12-30 7403,7   7403,70
2 Årsavgift till Plusgiro 2009-01-07   450,00 6953,70
3 Girering via kuvert 2009-01-07   6,00 6947,70
4 Månadsavgift, Plusgiro 2009-01-07   35,00 6912,70
5 Månadsavgift, Plusgiro 2009-02-04   55,00 6857,70
6 Verksamhetsbidrag från Tetra Pak 2009-02-10 8000,00   14857,70
7 Medlemsavgifter (Gabor Eötvös) 2009-02-17 40,00   14897,70
8 Medlemsavgifter (Vilnis Bruvelis) 2009-02-17 40,00   14937,70
9 Månadsavgift, Plusgiro 2009-03-04   55,00 14882,70
10 Medlemsavgifter (146st) 2009-03-05 5840,00   20722,70
11 Månadsavgift, Plusgiro 2009-04-03   55,00 20667,70
12 Avgift, utlandsbetalning 2009-04-03   60,00 20607,70
13 Månadsavgift, Plusgiro 2009-05-06   55,00 20552,70
14 Ersättning till Stefan Jeppsson 2009-05-07   215,00 20337,70
15 Förenade Bil AB (Faktura, studiebesök) 2009-05-12   2400,00 17937,70
16 Utlandsbetalning  2009-05-29 360,00   18297,70
17 Girering via kuvert 2009-06-03   6,00 18291,70
18 Månadsavgift, Plusgiro 2009-06-03   55,00 18236,70
19 Avgift, utlandsbetalning 2009-06-03   40,00 18196,70
20 Månadsavgift, Plusgiro 2009-07-03   55,00 18141,70
21 Månadsavgift, Plusgiro 2009-08-05   55,00 18086,70
22 Månadsavgift, Plusgiro 2009-09-03   55,00 18031,70
23 F10 Kamratförening / Flygmuseet / Studiebesök 2009-09-11   600,00 17431,70
24 Ersättning till Stefan Jeppsson 2009-09-22   377,50 17054,20
25 Girering via kuvert 2009-10-05   6,00 17048,20
26 Månadsavgift, Plusgiro 2009-10-05   55,00 16993,20
27 Ersättning till Stefan Jeppsson 2009-10-27   486,00 16507,20
28 Medlemsavgift 2009-11-02 40,00   16547,20
29 Girering via kuvert 2009-11-04   3,00 16544,20
30 Månadsavgift, Plusgiro 2009-11-04   55,00 16489,20
31 Månadsavgift, Plusgiro 2009-12-04   55,00 16434,20
32 Tidningsprenumeration 2009-12-15   447,00 15987,20
33 Betalning av faktura till Datasmeden/Webbhotel 2009-12-16   958,00 15029,20
34 Bankgiroavgift / Datasmeden 2009-12-16   80,00 14949,20
                                                                  Utgående saldo 2009-12-31     14949,20
  Ersättning till Stefan Jeppsson: ej reglerat pga att 2009-12-16   135,00  
  mottagarkonto saknas. Se meddelande från Plusgiro.           
         
Resultaträkning    2009        
  Tillgångar  Utgifter Saldo  
Ingående saldo Plusgiro 090101 7403,70   7403,70  
Medlemsavgifter 5960,00   5960,00  
Verksamhetsbidrag från Tetra Pak 8000,00   8000,00  
Utlandsbetalning 360,00   360,00  
                                                                  Summa intäkter: 21723,70   21723,70  
         
Kostnader        
Avgift till Plusgiro   1211,00    
Bankgiroavgift   80,00    
Avgift till Datasmeden / Webhotel   958,00    
Ersättning till Stefan Jeppssson   1213,50    
Tidningsprenumeration   447,00    
Studiebesök Förenade Bil AB   2400,00    
Studiebesök Flygmuséet F10   600,00    
                                                              Summa kostnader:   6909,50    
Nettoresultat:                   21723,70 - 6909,50 = 14814,20   14814,20    
         
Balansräkning 2009        
Tillgångar   Skulder / Kapital  
Bankmedel                                                    14814,20   Eget kapital 14814,20  
Summa                                                         14814,20   Summa 14814,20  
Årets resultat:                 14814,20 - 7403,70 = 7410,50     7410,50  
         
Differens: 14949,20 - 14814,20 = 135,00   (ersättning S Jeppson)      
 


Christer Westesson, Gabor Eötvös, Olof Göstasson

Stefan Jeppsson, Göran Wallén, Sune Andersson